Phạm Bình Minh » "40 năm Ngày giải phóng TP Đà Nẵng"

"40 năm Ngày giải phóng TP Đà Nẵng"

Tại sao chọn Tây nguyên để mở đầu cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975?

Tại sao chọn Tây nguyên để mở đầu cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975?

29/04/2018 Đại tướng Võ Nguyên Giáp khẳng định: “Ai chiếm được Tây Nguyên sẽ làm chủ Việt Nam và Đông Dương”. Nói về vị trí quan trọng của Tây Nguyên, Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ: “Tây Nguyên là một địa bàn chiến lược vô cùng quan trọng. Đối với cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc ở nước ta,...