Phạm Bình Minh » "cải cách cán bộ"

"cải cách cán bộ"

“Xu thế nhất thể hóa chức danh Bí thư kiêm Chủ tịch UBND là cần thiết“

“Xu thế nhất thể hóa chức danh Bí thư kiêm Chủ tịch UBND là cần thiết“

27/05/2018 ĐBQH Dương Trung Quốc cho rằng xu thế nhất thể hóa chức danh Bí thư kiêm Chủ tịch UBND là cần thiết trong thời kỳ xây dựng đất nước. Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thông qua Nghị quyết số 26 về Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ...