Phạm Bình Minh » "hồi tỵ"

"hồi tỵ"

Để “hồi tỵ” hiệu quả

Để “hồi tỵ” hiệu quả

26/05/2018Đề xuất không để cho người địa phương đứng đầu tỉnh, thành ở địa phương mình đã trở thành một chủ trương sau khi Hội nghị Trung ương lần thứ 7 kết thúc vào cuối tuần qua. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu đã nói rõ “từng bước thực hiện việc bố trí bí thư cấp ủy, cấp tỉnh,...