Phạm Bình Minh » "không có đối thủ"

"không có đối thủ"

Nghệ thuật bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam không có đối thủ

Nghệ thuật bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam không có đối thủ

17/04/2012Trải qua hơn 4000 năm xây dựng và gìn giữ đất nước, đời cha truyền lại cho đời con…Từ “Binh thư yếu lược”, “Vạn kiếp bí tông truyền” của Trần Quốc Tuấn; từ tư tưởng quân sự trong “Đại cáo bình ngô” của Nguyễn Trãi…đã hình thành một kinh nghiệm chiến tranh chống giặc ngoại xâm, đó chính...