Phạm Bình Minh » "TCty Cấp nước Sài Gòn"

"TCty Cấp nước Sài Gòn"

Chuyển nhượng vốn của TCty Cấp nước Sài Gòn

Chuyển nhượng vốn của TCty Cấp nước Sài Gòn

08/10/2015Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý cho phép Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa. Phó Thủ tướng lưu ý, việc chuyển nhượng thực hiện theo Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về bán cổ...